TERMES I CONDICIONS D’US

Titularitat i objecte de la Plataforma Web

El lloc web piscina.camprodon.cat (d’ara endavant la «Web» o la «Plataforma») és una plataforma informàtica propietat de l’Adjuntament de Camprodon (d’ara endavant, l’Ajuntament),  amb CIF P1704300A i domicili a plaça de la Vila, 1, de Camprodon (CP 17867), adreça electrònica registre@camprodon.cat, www.camprodon.cat.  

La nostra pàgina Web ha estat dissenyada amb la finalitat d’oferir els nostres usuaris, clients i consumidors, informació detallada sobre els nostres productes i serveis.

Les relacions entre el Web i l’Usuari es regiran per la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pel Codi de Comerç i d’altra legislació espanyola que sigui d’aplicació.

Acceptació dels Termes i Condicions

L’accés a i l’ús de la nostra Plataforma, així com la informació, serveis o contingut estan subjectes a la legislació i normativa reguladora aplicable, així com a les disposicions establertes als presents Termes i Condicions d’Ús.

L’Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprés els Termes i Condicions d’Ús de la Plataforma, el contingut dels quals constitueix la totalitat de l’acord entre l’Usuari i l’Ajuntament. En utilitzar qualsevol de les funcionalitats de la nostra Web, l’Usuari expressament reconeix i accepta obligar-se pels Termes i Condicions d’Ús, així com per la Política de Privacitat de la Plataforma i d’altres polítiques corporatives de l’Ajuntament que siguin d’aplicació. Així mateix, l’Usuari reconeix i accepta que els serveis i continguts oferts a través de la Plataforma no infringeixen ni hauran de ser usats per infringir la normativa i/o regulacions vigents aplicables.

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar els termes i condicions d’Ús de la Plataforma sense mitjançar notificació específica a l’Usuari. En aquest sentit és important que l’Usuari consulti els Termes i Condicions d’Ús regularment.

Operativa

Dades personals. La visita al Web no suposa que l’Usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En cas que proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran fetes servir amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, resultant en tal cas la nostra Política de Privacitat.

Registre. Tots els usuaris, tant els registrats com no, es comprometen a navegar pel Web i a fer servir el contingut de bona fe.

En el procés de registre se li sol·licitarà informació personal a l’Usuari per poder acomplir les finalitats relatives a poder atendre les seves sol·licituds i poder mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres productes i serveis.

Edat. L’Usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i que disposa de la capacitat legal necessària per contractar els productes oferts al Web, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i declara entendre i acceptar completament els presents.

Termes i Condicions.

En cas que l’Usuari sigui menor d’edat, es requereix en tot cas l’autorització dels pares o tutors per poder contractar productes a través del Web, mitjançant aportació documental suficient (correu electrònic adjuntant carta d’autorització degudament firmada, aportant fotocòpia del DNI o passaport, o el seu enviament per fax, que a aquests efectes sol·licitaria l’Empresa prèviament a la contractació dels productes).

Exclusions de Responsabilitat

Pel que fa a les situacions imprevisibles que caracteritzen els entorns tecnològics i a internet, l’Ajuntament es reserva el dret de suspendre temporalment l’accés o qualsevol de les funcionalitats oferides per la Plataforma, ja sigui per raons de caràcter tècnic, per motius de seguretat o per manteniment. Així mateix, l’Ajuntament es reserva el dret d’implementar i realitzar canvis i/o actualitzacions del Web en qualsevol moment, amb o sense notificació prèvia. En qualsevol cas, l’Usuari reconeix i accepta que l’Ajuntament podrà realitzar determinades accions per impedir l’accés de l’Usuari a la Plataforma en determinats moments per períodes limitats. En aquest sentit, l’Usuari accepta que l’Ajuntament no serà responsable, com a resultat d’aquestes accions, de l’eliminació o fallada de la posada a disposició de certs continguts o funcionalitats de la plataforma Web.

L’Ajuntament no representa ni garanteix l’obtenció de determinats resultats després de la utilització dels serveis de la Plataforma. En conseqüència, sota cap circumstància l’Ajuntament, els seus representants, directors o empleats seran responsables de qualsevol dany incidental, fortuït, especial o en conseqüència, inclòs a títol enunciatiu, però no limitatiu qualsevol pèrdua de guanys, dades o oportunitats de negoci, errors de programari, tinguin o no caràcter previsible i que resultin o tinguin connexió directa o indirecta amb l’ús de la Plataforma.

L’Ajuntament no es responsabilitza de cap manera d’aquells continguts, activitats de qualsevol mena, productes o serveis als quals es pugui accedir mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirecta, a través de la nostra Plataforma. Els enllaços inclosos o que puguin arribar a incloure’s a la nostra pàgina Web no representen cap mena de relació entre l’Ajuntament i les persones físiques o jurídiques titulars dels llocs Web als quals pot accedir-se mitjançant aquests enllaços, ni suposa cap suggeriment, invitació o recomanació sobre el lloc o els seus continguts.

L’Ajuntament no es responsabilitza de qualsevol pèrdua o dany que pugui sofrir l’Usuari a conseqüència de l’ús inadequat de la Plataforma, o si l’Usuari incompleix els Termes i Condicions del Web.

Condicions econòmiques i formes de pagament

Condicions econòmiques.

Tots els productes i/o serveis oferts al Lloc Web porten associat el preu final del producte, així com, si escau, els possibles descomptes que siguin aplicables a aquesta compra.

Els preus mostrats al Lloc Web són aplicables exclusivament als Productes oferts a través d’aquest Canal i durant el temps que romanguin publicats.

Els preus dels Productes es mostren sempre en euros i inclouen l’IVA, així com qualsevol altre impost que sigui aplicable, sent els vigents i legalment aplicables en aquell moment. De la mateixa manera, tots els preus mostrats no inclouen les possibles despeses d’enviament aplicables, en cas que el Client seleccioni la modalitat d’enviament a domicili, i aquests seran identificats de forma independent abans de confirmar-se la compravenda.

En cas que l’Ajuntament identifiquin un error manifest en el preu d’algun dels Productes publicats, ho posaran en coneixement immediat del Client, així com dur a terme la corresponent publicació de la rectificació del mateix a través del Lloc Web, tenint-ne l’opció el Client de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o, si no, cancel·lar-la.

L’Ajuntament es reserven expressament el dret de modificar els preus en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís. No obstant això, en qualsevol cas, s’aplicaran les tarifes en vigor indicades al Lloc Web en el moment de la realització de la comanda corresponent.

Formes de pagament.

Per procedir al pagament, el Client haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que es mostrin en el procés de compra.

Tots els mitjans de pagament disposats per part de l’Ajuntament, estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats emissores del mitjà de pagament (emissors de targeta i/o emissors de comptes de pagament), però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no es podrà continuar amb el procediment de compra iniciat, quedant automàticament cancel·lada la comanda, i entenent-se no efectuada la compravenda del Producte o Productes sol·licitats.

El càrrec del preu dels Productes, dels costos del servei d’enviament -si és el cas-, així com de qualsevol impost que sigui aplicable, únicament seran realitzats en el moment de formalitzar la comanda.

Per dur a terme el pagament electrònic, l’Ajuntament té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic proveïda per part d’entitats bancàries habilitades per a ells. Totes les dades proporcionades a l’Ajuntament a aquests efectes, són degudament xifrades per garantir-ne la màxima seguretat i confidencialitat, allotjant-se en un servidor segur certificat segons el protocol “Secure Socket Layer” (SSL).

En cap cas no s’emmagatzemaran per part de l’Ajuntament les dades de targetes proporcionades pels Clients a través de la passarel·la de pagament, i únicament es conservaran mentre s’efectua la compra, s’efectua el pagament i fins transcorregut el període de desistiment, amb la finalitat de poder tornar-li les quantitats econòmiques corresponents.

Confirmació de compra i recollida d’entrades

Si el procés de compra es completa correctament, la compra serà confirmada en pantalla, facilitant-ne el número de comanda.

El número de comanda identifica de manera única la compra efectuada per l’Usuari i és la forma d’identificació de la compra en cas que ens volgués fer alguna consulta.

Addicionalment, l’Usuari rebrà, a l’adreça de correu electrònic facilitada, un correu electrònic de confirmació de compra. L’email de confirmació de compra no podrà ser utilitzat com a entrada per accedir a l’esdeveniment. Les entrades podran ser descarregades des del correu electrònic de confirmació de compra.

L’Usuari que adquireixi entrades podrà imprimir directament les entrades a casa en format PDF (Print at Home).

No es fan enviaments amb correu ordinari, totes les entrades són entregades a través del correu electònic de confirmació de compra.

L’Ajuntament no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament de les entrades no arribi a realitzar-se a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’Usuari a aquest efecte.

Propietat intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que la totalitat dels drets, títols i interessos de i associats a la Plataforma Web, els seus continguts i aplicacions informàtiques, si s’escau, inclosa qualsevol modificació, actualització o noves versions, així com qualsevol marca, nom comercial, saber fer, drets d’autor, noms de domini i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent a la Plataforma són propietat exclusiva de l’Ajuntament o són utilitzats per l’Ajuntament sota llicència i amb la deguda autorització dels titulars d’aquests drets, títols o interessos. En aquest sentit, l’Usuari no adquireix cap dret de propietat intel·lectual o industrial pel simple ús de la nostra Pàgina Web i de qualsevol de les seves funcionalitats, per tant, en cap moment aquest ús serà considerat com una autorització o llicència per fer servir els continguts de la Plataforma amb finalitats diferents de les que es contemplen als presents Termes i Condicions d’Ús.

En virtut del que s’ha dit anteriorment, queda prohibida la reproducció total o parcial, modificació, transformació, còpia, distribució, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació sobre la pàgina Web, els seus continguts, aplicacions, disseny i forma de presentació dels seus continguts, així com el seu codi font i tots aquells elements que conformin l’estructura i aparença de la Plataforma. Així mateix, l’Usuari reconeix i accepta que queda prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversa o fer obres derivades del programari que suporta el funcionament i accés a la pàgina Web i dels serveis continguts en ella.

L’incompliment de qualsevol de les disposicions aquí estipulades comportarà que l’Ajuntament exerceixi en contra de l’infractor o infractors les accions legals pertinents per a la defensa dels seus drets, títols i interessos, inclosa la facultat de reclamar els danys i perjudicis que corresponguin.

Dret de desistiment

L’Usuari ha d’assegurar-se, abans de tramitar la compra, de l’exactitud i adequació de les dades introduïdes, ja que no és possible la devolució de les entrades adquirides un cop feta la compra. No poder assistir a l’espectacle o cometre un error en adquirir les entrades no són motius que en permetin la devolució.

Només es podran anul·lar entrades per possibles incidències tècniques o operatives, imputables a l’Ajuntament.

En aquest sentit, l’Usuari no podrà exercir el dret de desistiment o resolució previst a la normativa de consumidors i usuaris perquè aquest dret està exclòs per als serveis relacionats amb activitats d’oci o esbarjo, d’acord amb el que estableix l’article 103 del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Política de Privacitat, Protecció de Dades i Política de Cookies

A l’acceptació dels presents Termes i Condicions d’Ús, l’Usuari reconeix i accepta haver llegit, comprés i acceptat la nostra Política de Privacitat i la Política de Cookies.

Incompliment

En cas d’incompliment de qualsevol dels compromisos especificats en la present, es podrà donar per finalitzada o suspendre, en qualsevol moment, de forma unilateral i sense avís previ, la prestació del servei a través del Web a l’Usuari.

Aquesta suspensió o retirada no donarà en cap cas dret a cap indemnització a l’Usuari.

Llei Aplicable i Jurisdicció

La interpretació i aplicació dels termes i condicions d’ús de la Plataforma es regiran per la Legislació Espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació i/o execució dels Termes i Condicions d’Ús aquí previstos, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Tribunals de Barcelona. No obstant això, en el cas que la Legislació Espanyola o Autonòmica per a la Defensa de Consumidors i Usuaris estableixi la possibilitat que l’Usuari triï el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà conforme a allò que disposa en aquesta normativa.

Contacte

Per a qualsevol pregunta relacionada amb els serveis de la nostra Plataforma i dels Termes i Condicions que la regulen, pot posar-se en contacte mitjançant una petició escrita:

Go to Top